شاملو

لمس تن تو

شهوت است وگناه

حتی اگر خدا عقدمان را ببندد

داغی لبت ،جهنم من است

حتی اگر فرشتگان سرود نیکبختی بخوانند

هم آغوشی با تو،هم خوابگی چرک آلود ی است

حتی اگر خانه ی خدا خوابگاهمان باشد

فرزندمان،حرام نطفه ترین کودک زمین  است

حتی اگر تو مریم باشی ومن روح القدس خاتون من!

حتی اگر هزار سال عاشق تو باشم

یک بوسه ،یک نگاه، حرامم باد!

اگر تو عاشقم نباشی

(شاملو)

/ 3 نظر / 5 بازدید
تنهاترین

خدايـــــــا من دستـت را خوانــده ام ...! دستـــت براي مـــن رو شــده اســت تو سمفــوني زيبــاي شکستــن اين دل لعنتـــي را دوســــت داري ..! باشـــــد اگـر تو ميخواهـــي باشـــــد ! ميشـــــکنـــــم باز هــــــم . . ميشنـــــــوي ؟!

تنهاترین

به آدماي توي فيلما که... آخرش خوشبخت مي شن حسوديم مي شه... خدايـــا... نمي خواي يه ذره بزني بره جلو..؟

تنهاترین

اگـــه ميخـــواي يکيــو از دســـت بـــدي فقـــط کـــافيــــه دوستـــش داشتــــه بـــاشــــي همـــين کــــافــيــــه ...