دلم....

                             دلم برای یک نفر تنگ است              نمیدانم نامش چیست!!!

                             نمیدانم چه میکند   !!                         

                                       حتی خبری از رنگ چشمانش ندارم!!!!

                                               رنگ موهایش را نمی دانم!!!

                                                        لبخندش را....

                                                           فقط میدانم

                                                    الان باید باشد ونیست................

/ 0 نظر / 4 بازدید