خدایا

به تو میسپارمش....

بگیر دستاشو توی سختیها...

تو خدایا حواست بهش باشه

خدایا ...

میدونی ...

خودت میدونی  بغض راه گلوموبسته...

میدونم ...

میدونم اینا رونمیخونه....

میدونم مال من نیست

دلم آغوششو میخواد

بغضمو میخورم که نفهمه

نفهمه

نفهمه چقد دلتنگشم....

دلتنگ حرفاش ...

دلتنگ نگاش....

سخته برام

طاقت میارم!؟؟؟؟؟...

خوابم نمیبره....

آسون نبود نوشتن این کلمه ها!!!

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید