درد

گفته باشم.............

من درد میکشم

    اما تو چشمهایت را ببند

سخت است میدانم میبینی وبی خیالی.....................................................

/ 3 نظر / 4 بازدید
الی

سلام دوستم آپم[گل]