چرا؟؟؟؟؟

دیگر نه اشکهایم را خواهی دید

نه التماس هایم را 

ونه احساسات دل این لعنتی را ...

به جای آن احساس که کشتی 

درختی از غرور کاشتم

/ 8 نظر / 4 بازدید
محدثه

حالم را که می پرسند می گویم رو به راهم ... نمی دانند که رو به راهی هستم که تو رفته ای ...

sam

پرنده ای نفرین شده ایم ک سهممان از پریدن تنها دربازی کلاغ پراست...

محدثه

آخرین تماشایت را پلک نخواهم زد مبادا تصویرت در چشمانم آواره شود . . .

محدثه

دلتنگی عین آتش زیر خاکستر است گاهی فکر میکنی تمام شده اما یک دفعه همه ات را آتش میزند . . . . .

sam

عالیه.[گل]

sam

برایم کــَـف زدند در آغوشـَـم گرفتند تایید و تشویقــَـم کردند ... که آخــر فرامـــوشت کــردم دیگر تا ابــد بر لـَـبانم لبخنــدی تــَـصنعـی مهمـان است اما بیــن ِ خــودمـان باشــد ، هنــوز تنهـــا دلـبـَـرکــَـم تــ…ُــو هسـتــی !!