حرف،محبت

حرف می زنی اما تلخ....

محبت می کنی ولی سرد.....

چه اجباری است دوست داشتن من!!1

/ 1 نظر / 3 بازدید
sam

دستانم شـاید، امـا . . دلـم نمی رود به نوشتن. ایـن کلمات به هم دوخته شده کجا ! احساسات من کجا ! این بار. . . نخـوانده مـرا بفهم!